• Algemene verkoopsvoorwaarden DS Comfort bv

  Algemene verkoopsvoorwaarden DS Comfort bv

  1. Behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, vormen onderhavige clausules en voorwaarden de enige die tussen de koper en de verkoper werden afgesloten, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen die op de bestelbons of andere documenten uitgaande van de koper zouden voorkomen.
  1. Voorbehoud van eigendom: De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald endat in afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
  1. Onze offertes worden zonder verbintenis gedaan. Wat de prijs betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met een maximum van 30 dagen, voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricatiekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in onze voorraad en onze mogelijkheden is opgetreden. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

  4.Levertermijnen, risico, leverplaats

  De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

  Overmacht geeft onze onderneming recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. Oorlog, mobilisatie, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen, en bevoorrading voor een normale productie voor de verzending of het transport verhinderen alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze onderneming of haar onderaannemers of leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht.

  De levering vindt plaats op de afgesproken plaats. Werd er geen plaats bepaald, dan gebeurt de levering ten huize van de verkoper.  De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

  Na levering van de goederen gaat het risico over op de klant

  6.Garantie

  De  garantie van de geleverde goederen is beperkt tot de garantie die de leverancier van de goederen verleend, zowel de duur van de garantie termijn als de garantie voorwaarden  worden door deze laatste bepaald.

  Enkel klachten dewelke aangetekend worden kenbaar gemaakt binnen de 8 dagen na vaststelling, kunnen in aanmerking genomen worden.

  De waarborg vervalt indien de koper veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  De in bezit name zonder voorbehoud van de koopwaar geldt als aanvaarding ervan voor wat betreft zichtbare gebreken alsook van de geleverde hoeveelheden.

  Betreffende verborgen gebreken beschikt de koper ten overstaan van de verkoper over een mogelijkheid tot vrijwaring die geregeld wordt door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek..

  6a. Onze onderneming kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken in en aan goederen dewelke door de koper zelf worden geleverd of aangekocht.

  De goederen vallen in geen geval onder garantie door onze onderneming bij fabrieksfouten en ingebrekestellingen na plaatsing van de geleverde goederen van de koper.

  6b. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

  6c. . Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken  voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

  De waarborg dekt evenwel niet:

  – eventuele lekken of verstoppingen in condensleidingen

  – het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

  – de schade veroorzaakt door overmacht;

  – de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;

  – een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;

  – een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;

  – vorst- of vochtschade;

  1. Onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade en de eventuele gevolgen, veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden of veroorzaakt door overmacht.

  8 Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt voorafgaand aan de werken overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd wordt zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

  9.De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

  1. Betaling

  Behoudens tussen partijen anders overeengekomen schriftelijk vastgelegde voorwaarden zijn al onze facturen contant te betalen na levering en plaatsing, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

  Elke laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de verplichting voor de koper om een jaarinterest van 12% te betalen op de verschuldigde bedragen, zonder afbreuk van elke andere schadevergoeding die door ons zou kunnen gevorderd worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal zonder ingebrekestelling en bovenop de vermelde interest, het totaalbedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van € 75, zelfs bij toekenning van uitstelling van betaling.

  11.Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

  Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken  tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer.  De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren

  De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

  1. Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische relaties die eruit voortvloeien.
  2. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

  14 GPDR Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

  De verwerkingsverantwoordelijke is Steven Dierickx DS Comfort bv , Parkdallaan 21 te 3001 Heverlee. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

  De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

  De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

  Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals  terug te vinden op onze website.